Doelgroepomchrijving zakelijke verzekeringen

Aansprakelijkheid bedrijven

De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) isgeschikt voor bedrijven en organisaties die hun vermogen willen beschermen voorschadeclaims van derden. Er wordt standaard dekking geboden voorwerkgeversaansprakelijkheid.

Bedrijfsgebouwen

De Gebouwenverzekering is geschikt voor bedrijven enorganisaties die een gebouw in Nederland bezitten of natuurlijke personen dieeen gebouw bezitten en het gebruiken voor een zakelijk doel en die zich willenverzekeren voor het financiële risico van schade aan dat gebouw.

Bestelauto zakelijk

De zakelijke Bestelautoverzekering is geschikt voorbedrijven en organisaties die een bestelauto met een Nederlands kentekenbezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aandie bestelauto. En voor het financiële risico van schade die met de bestelautoaan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatieaansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijk verplicht. De leeftijd vande bestelauto bepaalt of het bedrijf voor een Cascodekking in aanmerking komt.

Bedrijfsschade

De Bedrijfsschadeverzekering is geschikt voor bedrijven diehun bedrijf willen beschermen voor het financiële risico van schade aanbedrijfsmiddelen die leidt tot afname van de bruto winst.

Computer en elektronica

De Computer‐, Elektronica‐ en Instrumentenverzekering isgeschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor hetfinanciële risico van schade aan die apparatuur op het risicoadres of uit tebreiden voor dekking buiten het bedrijf tot Nederland‐ of werelddekking. Deverzekering is niet bedoeld voor smartphones en tablets.

Eigen vervoer

De Eigen vervoerverzekering is geschikt voor bedrijven enorganisaties die hun handelsgoederen en gereedschappen zelf vervoeren in huneigen vervoermiddelen en zich willen verzekeren voor het financiële risico vanschade aan die goederen.

Extra kosten

De Extra kostenverzekering is geschikt voor bedrijven enorganisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van extrakosten bij een schade aan gebouw, inventaris en/of goederen. De verzekering isniet bedoeld voor de vergoeding van misgelopen bruto winst.

Geld

De Geldverzekering is geschikt voor bedrijven enorganisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van hetverlies van geld, zowel op het risicoadres, thuis of tijdens direct vervoertussen beide adressen en de bank.

Glas

De Glasverzekering is geschikt voor bedrijven enorganisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van breukvan hun ruiten.

Huurdersbelang

De Huurdersbelangverzekering is geschikt voor bedrijven enorganisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van schadeaan de verbeteringen die zij hebben aangebracht aan het gebouw dat zij huren enwaarin zij hun bedrijf of werkzaamheden uitoefenen.

Inventaris en goederen

De Inventaris en goederenverzekering is geschikt voorbedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risicovan schade aan hun inventaris en handelsgoederen en grond‐ en hulpstoffen.

Koelschade

De Koelschadeverzekering is geschikt voor bedrijven enorganisaties die hun goederen opslaan in koel‐ en/of vriesinstallaties en diezich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan die goederendoor uitval van deze installaties.

Landmateriaal

De Landmateriaalverzekering is geschikt voor bedrijven enorganisaties die landmateriaal bezitten, zoals aanhangers, tractoren engraafmachines en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schadeaan dat landmateriaal. En voor het financiële risico van schade die metzelfrijdend landmateriaal aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijfof de organisatie aansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijk verplichtals met het landmateriaal op de

Milieuschade

De Milieuschadeverzekering is geschikt voor particulieren enbedrijven die hun vermogen willen beschermen voor het financiële risico van hetveroorzaken van een milieuschade.

Rechtsbijstand bedrijven

De Rechtsbijstandsverzekering is geschikt voor bedrijven enorganisaties die zich willen verzekeren voor het financiële risico van hetinschakelen van juridische hulp bij een conflict. De verzekerde conflicten zijnlimitatief omschreven in de verzekeringskaart en de polisvoorwaarden.

Motor zakelijk

De zakelijke Motorverzekering is geschikt voor bedrijven enorganisaties die een motor met een Nederlands kenteken bezitten en zich willenverzekeren voor het financiële risico van schade aan die motor. En voor hetfinanciële risico van schade die met de motor aan anderen wordt toegebracht enwaarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA‐verzekering iswettelijk verplicht.

Personenauto zakelijk

De zakelijke Personenautoverzekering is geschikt voorbedrijven en organisaties die een personenauto met een Nederlands kentekenbezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aandie personenauto. En voor het financiële risico van schade die met depersonenauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of deorganisatie aansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijk verplicht.

Verkeersschade voor werknemers

De Verkeersschadeverzekering voor werknemers is geschiktvoor bedrijven en organisaties die personeel hebben en zich willen verzekerenvoor het financiële risico van ongevallen van zichzelf en van hun personeel(inclusief inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers en ingehuurde freelancersen ZZP'ers) tijdens deelname aan het verkeer dat werk gerelateerd is.

Verzuim

De verzuimverzekering is geschikt voor bedrijven enorganisaties die zich willen verzekeren voor het financiële risico van deloondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor werknemers.

Vrachtauto

De Vrachtautoverzekering is geschikt voor bedrijven enorganisaties die een vrachtauto met een Nederlands kenteken bezitten en zichwillen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die vrachtauto. Envoor het financiële risico van schade die met de vrachtauto aan anderen wordttoegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; dezeWA‐verzekering is wettelijk verplicht.