Doelgroepomchrijving particuliere verzekeringen

Aanhangwagen

De Aanhangwagenverzekering is geschikt voor particulierendie een aanhangwagen (of boottrailer, paardentrailer of bagagewagen) bezittenen zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan dieaanhangwagen. De verzekering is niet bedoeld voor bezitters van een toercaravanof vouwwagen. Schade die met de aanhangwagen aan anderen wordt toegebracht isverzekerd op de wettelijk verplichte WA‐verzekering van het trekkende voertuig.

Aansprakelijkheid particulieren

De Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is geschikt voorparticuliere huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) die hun vermogen willenbeschermen voor schadeclaims van derden. De verzekering is niet bedoeld voorkinderen die studeren in de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

Bestelauto

De Bestelautoverzekering is geschikt voor particulieren dieeen bestelauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekerenvoor het financiële risico van schade aan die bestelauto. En voor hetfinanciële risico van schade die met de bestelauto aan anderen wordttoegebracht en waarvoor die particulier aansprakelijk is; deze WA‐verzekeringis wettelijk verplicht.

Boot

De Bootverzekering is geschikt voor particulieren die eenboot bezitten met een vaste ligplaats in Nederland en zich willen verzekerenvoor het financiële risico van schade aan die boot. En voor het financiëlerisico van schade die met de boot aan anderen wordt toegebracht en waarvoor dieparticulier aansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijk verplicht. Dezeverzekering is niet bedoeld voor booteigenaren van een boot met eenbuitenboordmotor van meer dan 25 pk die deelnemen aan een bootrace.

Bromfiets

De Bromfietsverzekering is geschikt voor particulieren dieeen bromfiets met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekerenvoor het financiële risico van schade aan die bromfiets. En voor het financiëlerisico van schade die met de bromfiets aan anderen wordt toegebracht enwaarvoor die particulier aansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijkverplicht. De verzekering is ook bedoeld voor bezitters van een snorfiets, eenzoemfiets en een brommobiel.

Doorlopende reis

De Reisverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens(eenpersoons of meerpersoons) die zich willen verzekeren voor het financiëlerisico van schade tijdens een reis en voor extra kosten voor of tijdens eenreis. De verzekering is niet bedoeld voor reizen die langer duren dan 180aaneengesloten dagen. De verzekering is ook niet bedoeld voor mensen diebepaalde gevaarlijke sporten tijdens hun reis beoefenen.

Fiets

De Fietsverzekering is geschikt voor particulieren die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan hun (elektrische) fiets. 

Inboedel

De Inboedelverzekering is geschikt voor particulieren die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan hun inboedel in hun eigen woning of huurwoning.

Kampeerauto

De Kampeerautoverzekering is geschikt voor particulieren dieeen kampeerauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekerenvoor het financiële risico van schade aan die kampeerauto. En voor hetfinanciële risico van schade die met de kampeerauto aan anderen wordttoegebracht en waarvoor die particulier aansprakelijk is; deze WA‐verzekeringis wettelijk verplicht.

Motor

De Motorverzekering is geschikt voor particulieren die eenmotor met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor hetfinanciële risico van schade aan die motor. En voor het financiële risico vanschade die met de motor aan anderen wordt toegebracht en waarvoor dieparticulier aansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijk verplicht. DeMotorverzekering is niet geschikt voor motorrijders die hun motor gebruikenvoor wedstrijden.

Oldtimer

De Oldtimerverzekering is geschikt voor particulieren dieeen oldtimer (auto of motor) met een Nederlands kenteken bezitten en zichwillen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die oldtimer. Envoor het financiële risico van schade die met de oldtimer aan anderen wordttoegebracht en waarvoor die particulier aansprakelijk is; deze WAverzekering iswettelijk verplicht. In een oldtimer mag jaarlijks slechts beperkt geredenworden.

Ongevallen

De Ongevallenverzekering is geschikt voor particulierehuishoudens tot 70 jaar (eenpersoons of meerpersoons) die zich willenverzekeren voor het financiële risico bij blijvende invaliditeit of overlijdendoor een ongeval. De verzekering keert eenmalig een gekozen verzekerd bedraguit.

Personenauto

De Reisverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens(eenpersoons of meerpersoons) die zich willen verzekeren voor het financiëlerisico van schade tijdens een reis en voor extra kosten voor of tijdens eenreis. De verzekering is niet bedoeld voor reizen die langer duren dan 180aaneengesloten dagen. De verzekering is ook niet bedoeld voor mensen diebepaalde gevaarlijke sporten tijdens hun reis beoefenen.

Rechtsbijstand

De Rechtsbijstandverzekering is geschikt voor particulierehuishoudens (eenpersoons of meerpersoons) die zich willen verzekeren voor hetfinanciële risico van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict overonder andere het gebruik van een woning, vermogensbeheer, schade aanpersoonlijke eigendommen of een overeenkomst. De verzekerde conflicten zijnlimitatief omschreven in de verzekeringskaart en de polisvoorwaarden.

Recreatiewoning

De Recreatiewoningverzekering is geschikt voor particulierendie een recreatiewoning in Nederland bezitten en zich willen verzekeren voorhet financiële risico van schade aan hun recreatiewoning of inboedel daarin. Endie hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden, als die schadeis veroorzaakt door of met de recreatiewoning. De verzekering is geschikt vooreen recreatiehuis, stacaravan, chalet, tuinhuis of strandhuis dat is voorzienvan een kook‐ en slaapgedeelte. De verzekering is niet bedoeld voorparticulieren die de recreatiewoning permanent bewonen of permanent verhuren.

Toercaravan/vouwwagen

De Toercaravan‐vouwwagenverzekering is geschikt voorparticulieren die een toercaravan of vouwwagen bezitten en zich willenverzekeren voor het financiële risico van schade aan of door die toercaravan ofvouwwagen.

Woonhuis

De Woonhuisverzekering is geschikt voor particulieren dieeen eigen woonhuis in Nederland bezitten en zich willen verzekeren voor hetfinanciële risico van schade aan dat woonhuis.